Statsbesøg og officielle besøg

 

Statsbesøg: Et statsbesøg er den højeste form for relation mellem to suveræne stater. Det overordnede sigte med et statsbesøg er at etablere, styrke og fremme forbindelserne landene imellem og herunder at udvikle sociale, erhvervsmæssige og kulturelle forbindelser. Et dansk statsbesøg i udlandet kaldes for et udgående statsbesøg. I 2017 gennemførte H. M. Dronningen et statsbesøg i det afrikanske land Ghana (23.-25. november). Et statsbesøg i Danmark kaldes for et indgående statsbesøg. I 2017 havde Danmark to indgående statsbesøg: fra Island (24.-26. januar) og fra Belgien (28.-30. marts).

 

Statsbesøg i udlandet:

  • I relation til danske statsbesøg i udlandet tilbyder jeg historisk konsulentbistand til offentlige institutioner, private erhvervsvirksomheder og interesseorganisationer i Danmark.

 

Når H. M. Dronningen tager på statsbesøg, eller selv modtager statsoverhoveder i Danmark, foregår det efter en vurdering i “Udvalget vedrørende kongehusets rejser og besøg”. Her deltager repræsentanter for Statsministeriet og Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet (protokollen) står for den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af statsbesøg i udlandet. Udenrigsministeriet udarbejder baggrundsmateriale i forbindelse med statsbesøg.
I et dansk statsbesøg i udlandet er der som hovedregel ledsagelse af større danske kultur- og erhvervsdelegationer. Kulturprogrammet i forbindelse med et statsbesøg fastlægges i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet. Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for at planlægge og implementere kulturprogrammet. Samlet set er de tre offentlige institutioner repræsenteret i det tværministerielle samarbejdsforum Det Internationale Kulturpanel.
Medlemmer af kongehuset står i spidsen for danske erhvervsdelegationer i forbindelse med statsbesøg. Erhvervsdelegationer fra Danmark har i dag i gennemsnit deltagelse af 50-60 danske virksomheder. Interesse-, erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) kan foreslå danske virksomheder i det land, som H. M. Dronningen besøger, som mulige besøgsobjekter. Den erhvervsmæssige side af et dansk statsbesøg i udlandet bliver endvidere varetaget af de større danske erhvervsorganisationer og The Trade Council, der er en del af Udenrigsministeriet.

Den kongelige families rejser og besøg i udlandet er unikke muligheder for at fremme kendskabet til Danmark, herunder danske værdier, samfundsindretning, kultur og erhvervslivets kapacitet og kompetencer. Et statsbesøg i udlandet bliver hyppigt kombineret med danske kultur- og erhvervsfremstød, der med kongelig deltagelse i vidt omfang søger en eksport af danske varer, kultur og ideer. Mine historiske konsulentydelser har til formål at fremme denne danske eksport. Et eksempel herpå kunne være en historisk redegørelse for de historiske og kulturelle bånd, der er mellem to lande. Et element kunne være en fremstilling af de dynastiske forbindelser, som det danske kongehus historisk har indgået med de andre europæiske monarkier. Nogle af disse monarkier eksisterer ikke mere som stater, men indgår i større statsdannelser, fx England og Skotland, der opløstes i 1707 for at indgå i den britiske statsdannelse, og tyske fyrstestater, hvorfra danske konger traditionelt har hentet mange af deres dronninger. I andre af de europæiske stater, som dynastisk har haft forbindelser med det danske kongehus, er monarkiet blevet afskaffet som statsform, fx Frankrig, Portugal og Rusland. De dynastiske forbindelser medførte oftest tillige en udveksling af kultur med de kvindelige medlemmer af Europas konge- og fyrstehuse som kulturformidlere.

Statsbesøg i Danmark:

  • I forbindelse med udenlandske statsbesøg i Danmark yder jeg historisk konsulentbistand til de kulturelle/sociale institutioner, organisationer, erhvervsvirksomheder m.v., der modtager besøg som en del af programmet for statsbesøget.

 

Her gælder det som værtsland om at præsentere sig bedst muligt i forhold til det besøgende lands samlede officielle delegation. Ved statsbesøg i Danmark vil det besøgende land søge at eksportere sine varer, kulturelle værdier og ideer. Fra dansk side kan man derfor som besøgssted benytte lejligheden til ligeledes at understrege de nære bånd mellem Danmark og den besøgende stat.

 

  • Min konsulentbistand omfatter både udgående og indgående statsbesøg henholdsvis i og fra såvel republikker som monarkier. I 2018 eksisterer der 195 selvstændige stater i verdenen, hvoraf de 44 er monarkier, hvilket globalt svarer til knap hver fjerde statsdannelse.

 

Officielle besøg: Officielle besøg er besøg på et niveau under statsbesøg. I en dansk sammenhæng aflægger medlemmer af kongehuset og regeringsledere officielle besøg i udlandet. Det danske kongehus aflagde i 2017 officielle besøg i Sverige, hvor Kronprinseparret stod i spidsen for et dansk erhvervsfremstød inden for bl.a. økologi, design, sundhed og pleje (29.-30. maj), i Japan (8.-12. oktober), hvor Kronprinseparrets besøg markerede 150-året for etableringen af de diplomatiske dansk-japanske forbindelser, og H. K. H. Kronprinsens besøg i Kina (23.-26. september). Ved besøget i Japan blev Kronprinseparret ledsaget af fire ministre, 55 danske virksomheder og flere af de store erhvervsorganisationer, bl.a. Dansk Industri, der med det danske erhvervsfremstød søgte at styrke Danmarks position i Japan inden for salg af fødevarer, design og sundhedsprodukter.

En særlig del af det danske kongehus’ indenrigs officielle besøg, som omfatter besøg i danske byer på de årlige sommertogter med kongeskibet Dannebrog, er de traditionsrige besøg på Færøerne og i Grønland, der sammen med Danmark udgør det danske rige. I august 2018 vil Kronprinseparret aflægge et officielt besøg på Færøerne. Besøget bliver Kronprinseparrets andet officielle besøg i det nordatlantiske ørige.

Medlemmer af andre staters konge- og fyrstehuse, der ikke er monarkiske statsoverhoveder, aflægger også officielle besøg i Danmark. I 2017 fik Danmark besøg af den japanske Kronprins Naruhito (15.-20. juni) og den britiske Prins Henry (25.-26. oktober).

Officielle besøg omfatter også den danske statsministers besøg hos regeringschefer eller statsoverhoveder i udlandet, ligesom den danske statsminister modtager statsoverhoveder eller regeringschefer på officielle besøg i Danmark.

 

  • Der tilbydes kun historisk konsulentbistand i forbindelse med officielle besøg, som medlemmer af det danske kongehus aflægger i udlandet (inklusive Færøerne og Grønland), i både monarkier og republikker, og som medlemmer af verdens øvrige konge- og fyrstehuse aflægger i Danmark.

 

  • I forhold til såvel statsbesøg som officielle besøg har min historiske konsulentbistand til formål at synliggøre relationerne mellem to givne lande, historisk og kulturelt.